Nakon provedenog intervjua, kandidati su imali tri dana roka da podnesu žalbu na rang listu u kojoj su objedinjeni bodovi po osnovu sticanja stručnog zvanja, pripdanosti boračkoj populaciji ili angažovanju u radnu obavezu, stručno zvanje i intervju.

Konačnu rang listu možete pogledati na linku Konačna rang lista za prijem uposlenika u školskoj 2022./23. 

Protiv ove rang liste nezadovoljni kandidat moze u roku od 30 dana pokrenuti proces pred nadležnim sudom.