Na osnovu konkursa koje je Ministarstvo obrazovanja i nauke TK objavilo 25.7.2022. u dnevnim novinama “Večernji list” izvršeno je bodovanje kandidata i njihovo rangiranje. Kandidati koji su zadovoljili kriterij, imali su priliku da dovrše konkursnu proceduru na intervjuu koji je održan u kancelariji direktorice škole od 10.8. – 12.8.2022. godine.

Za kandidate koji nisu pristupili intervjuu smatra se da nisu u potpunosti završili konkursnu proceduru i da su odustali od pozicija na radna mjesta za koje je ova škola iskazala interes.

Kompletnu rang listu nakon obavljenog intervjua možete pogledati na sljedećem linku

Rang lista kandidata nakon obavljenog intervjua

Pouka o pravnom lijeku: 
Protiv ove rang liste, u roku od tri dana od dana njenog isticanja, nezadovoljni kandidat može izjaviti prigovor školskom odboru, s tim da se dan objavljivanja rang liste ne računa u ovaj rok 17.8.2022.. Prigovor se izjavljuje u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol škole.
 Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošiljkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi.