Na osnovu konkursa koji je objavljen u dnevnim novinama “Večernji list” od 29.12.2021., Komisija za bodovanje kandidata za prijem u radni odnos sačinila je rang listu na sljedeće pozicije:

87.1. Latinski jezik

87.2. Fizika

Pouka o pravnom lijeku: 
Protiv ove rang-liste, u roku od 24 sata od vremena njenog isticanja, nezadovoljni kandidat može izjaviti prigovor Komisiji za bodovanje. Prigovor se izjavljuje u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol škole.
 Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošiljkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi.