Nakon obavljenog intervjua, rang liste za prijem uposlenika u radni odnos na osnovu konkursa objavljenog 29.12.2021. možete pogledati na sljedećim linkovima:

87.1. Latinski_jezik

87.2. Fizika

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove rang-liste, u roku od 3 dana od vremena njenog isticanja (ne računajući datum isticanja iste), nezadovoljni kandidat može izjaviti prigovor Školskom odboru.

Prigovor se izjavljuje u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol škole.
Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošiljkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi