Nadležnosti NV

Nastavničko vijeće

Članovi NV

Članovi Nastavničkog vijeća.

V.D. direktora:
Alma Mujkić, prof.

Sekretar:
Damir Ganić, dipl.iur.

Pedagogica:
Vedada Đulić, prof.

Bibliotekarka:
Rasema Spahić

Nastavnici
Bosanski jezik i književnost
Džana Salihefendić, prof
Meliha Abbas, prof.
Albina Junuzović, prof.
Engleski jezik
Senad Topić, prof.
Alma Mujkić, prof.
Lejla Đulić, prof.
Njemački jezik
Jasmin Mujkić, prof.
Samer Abbas, prof.
Latinski jezik
Mersiha Kreso, prof.
Matematika
Mirzeta Avdaković Hadžić, prof.
Selma Mehić, prof.
Dženita Hodžić, prof.
Fizika
Ervin Baraković, prof.
Senka Šehović, prof.
Hemija
Mehmed Brkić, dipl.ing.teh.
Almasa Babajić,prof.
Biologija
Kemal Helić, prof.
Samira Mejremić, prof.
Edina Devedžić, prof.
Geografija
Sulejman Begović, prof.
Informatika
Nedžad Husičić, dipl.ing.el.
Amela Kovačević, mr.inf.
Historija
Azijada Jukan, prof.
Sociologija
Farzijala Šišić, prof.
Osman Duraković, prof.
Likovna kultura
Eniz Hukić, prof.
Muzička kultura
Irfan Omerović, prof.
TiZO
Jasmila Halilović, prof.
Anes Đulović, prof.

(1) Nastavničko vijeće je stručni organ koji obavlja sledeće poslove i zadatke:

a) organizuje i unapređuje obrazovno-odgojni rad u školi,

b) utvrđuje uspjeh učenika u učenju i vladanju i analizira rad odjeljenskih vijeća,

c) na prijedlog direktora, određuje razrednike,

d) vrši izbor oblika nastave i saglasno tome, vrši raspored učenika po odjeljenjima i podjelu predmeta na nastavnike, odnosno utvrđuje organizaciju nastave u (40- časovnoj) radnoj sedmici,

e) odobrava učenicima završavanje dva razreda u toku jedne školske godine,

f) prati ostvarivanje nastavnog plana i programa i preduzima mjere za njegovo izvršenje,

g) predlaže direktoru nabavku stručnih časopisa i druge stručne literature,

h) utvrđuje prijedlog i razmatra izvršenje godišnjeg programa rada škole, rada stručnih organa, tijela i komisija,

i) utvrđuje program i prati realizaciju stručnog usavršavanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika,

j) utvrđuje program i usvaja izvještaj o realizaciji ekskurzija, izleta i logorovanja,

k) analizira rad nastavnika, stručnih saradnika i saradnika i predlaže ocjenu o njihovom radu i unapređivanju,

l) utvrđuje prijedlog i predlaže članove školskog odbora iz reda zaposlenika škole u skladu sa propisom iz člana 124. stav (14) ovog zakona,

m) utvrđuje i prati realizaciju programa profesionalne orijentacije učenika,

n) imenuje komisiju za polaganje ispita,

o) odobrava i organizuje polaganje prijemnih, dopunskih, razrednih, popravnih, vanrednih ispita i maturskog odnosno završnog ispita koji se obavlja u školi u skladu sa ovim zakonom, te razmatra i usvaja izvještaje o obavljenim ispitima,

p) donosi odluku o poništavanju ispita,

r) prati rad vijeća učenika škole,

s) razmatra izvještaje o izvršenom stručnom nadzoru, po potrebi i inspekcijskom pregledu, preduzima odgovarajuće mjere sa ciljem izvršavanja istih,

t) donosi odluku o prihvatanju plana stažiranja i imenovanju mentora kao i prihvatanju realizacije plana stažiranja lica iz članova 111. i 112. ovog zakona,

u) obavlja i druge poslove predviđene zakonom i pravilima škole.

(2) Radom nastavničkog vijeća rukovodi direktor škole ili stručno lice koje on odredi.