Stručni aktivni

Nadležnost stručnih aktiva

(1) Stručni aktiv obavlja sledeće poslove:

a) radi na mikro i makro planiranju nastavnih sadržaja i njihove realizacije,

b) razmatra pitanja u vezi sa nastavom i predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju osavremenjavanja obrazovno-odgojnog rada,

c) analizira nastavne planove i programe nastavnih predmeta i predlaže njihovo osavremenjavanje,

d) radi na usavršavanju i ujednačavanju kriterija za ocjenjivanje rezultata rada učenika,

e) predlaže nove oblike i sredstva rada u nastavi,

f) težište rada usmjerava na stručno usavršavanje nastavnika stručnog aktiva,

g) razmatra rezultate rada nastavnika i probleme sa kojim se nastavnici suočavaju u svom radu.

(2) Sadržaj i način rada stručnog aktiva bliže se uređuje pravilima škole i godišnjim programom rada.

Aktiv bosanskog i stranih jezika

Predsjednik aktiva
Džana Salihefendić, prof.
Članovi

 1. Meliha Abbas, prof.
 2. Edina Karić, prof.
 3. Senad Topić, prof.
 4. Lejla Đulić, prof.
 5. Mensura Sinanović, prof.
 6. Samer Abbas, prof.
 7. Jasmin Mujkić, prof.
 8. Mersiha Kreso, prof.

Aktiv prirodnih nauka

Predsjednik aktiva
Mirzeta Avdaković Hadžić, prof.
Članovi

 1. Selma Mehić, prof
 2. Esmir Mehić, prof
 3. Ervin Baraković, prof
 4. Nihad Muhamedbegović, prof
 5. Almasa Babajić, prof
 6. Kemal Helić, prof
 7. Edina Devedžić, prof
 8. Samira Mejremić, prof
 9. Azra Omerović, prof
 10. Mersiha Kreso, prof
 11. Nedžad Husičić, dipl.ing.el.
 12. Jasmin Ahmetović, prof.
 13. Amer Hasanović, prof.

Aktiv društvenih nauka, umjetnosti i sporta

Predsjednik aktiva
Jasmila Halilović, prof.
Članovi

 1. Azijada Jukan, prof.
 2. Farzijala Šišić, prof.
 3. Lejla Dautović, prof.
 4. Almedin Ibrišimović, prof.
 5. Džemal Imamović, prof.
 6. Eniz Hukić, prof.
 7. Irfan Omerović, prof.
 8. Suad Šiljković, prof.
 9. Osman Duraković, prof.