Stručni aktivni

Nadležnost stručnih aktiva

(1) Stručni aktiv obavlja sledeće poslove:

a) radi na mikro i makro planiranju nastavnih sadržaja i njihove realizacije,

b) razmatra pitanja u vezi sa nastavom i predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju osavremenjavanja obrazovno-odgojnog rada,

c) analizira nastavne planove i programe nastavnih predmeta i predlaže njihovo osavremenjavanje,

d) radi na usavršavanju i ujednačavanju kriterija za ocjenjivanje rezultata rada učenika,

e) predlaže nove oblike i sredstva rada u nastavi,

f) težište rada usmjerava na stručno usavršavanje nastavnika stručnog aktiva,

g) razmatra rezultate rada nastavnika i probleme sa kojim se nastavnici suočavaju u svom radu.

(2) Sadržaj i način rada stručnog aktiva bliže se uređuje pravilima škole i godišnjim programom rada.

Aktiv bosanskog i stranih jezika

Predsjednik aktiva
Džana Salihefendić, prof.
Članovi

 1. Meliha Abbas, prof.
 2. Albina Junuzović, prof.
 3. Senad Topić, prof.
 4. Alma Mujkić, prof.
 5. Lejla Đulić, prof.
 6. Samer Abbas, prof.
 7. Jasmin Mujkić, prof.
 8. Mersiha Kreso, prof.

Aktiv prirodnih nauka

Predsjednik aktiva
Mirzeta Avdaković Hadžić, prof.
Članovi

 1. Selma Mehić, prof
 2. Dženita Hodžić, prof
 3. Ervin Baraković, prof
 4. Senka Šehović, prof
 5. Mehmed Brkić, prof
 6. Almasa Babajić, prof
 7. Kemal Helić, prof
 8. Edina Devedžić, prof
 9. Samira Mejremić, prof
 10. Sulejman Begović, prof
 11. Mustafa Spahić, prof
 12. Nedžad Husičić, dipl.ing.el.
 13. Amela Kovačević, prof.

Aktiv društvenih nauka, umjetnosti i sporta

Predsjednik aktiva
Jasmila Halilović, prof.
Članovi

 1. Azijada Jukan, prof.
 2. Farzijala Šišić, prof.
 3. Maida Ibrahimović, prof.
 4. Seudin Kovačević, prof.
 5. Džemal Imamović, prof.
 6. Maida Mujkanović, prof.
 7. Eniz Hukić, prof.
 8. Irfan Omerović, prof.
 9. Anes Đulović, prof.
 10. Osman Duraković, prof.