Vijeće učenika

Nadležnosti Vijeća učenika

(1) Učenici obrazuju vijeće učenika čija je funkcija da:

a) promoviše interese škole u zajednici na čijoj lokaciji se škola nalazi,

b) predstavlja stavove učenika školskom odboru škole,

c) podstiče angažman učenika u radu škole i

d) informiše školski odbor o svojim stavovima kad ocijeni da je to potrebno, ili po zahtjevu školskog odbora, daje mišljenje o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom.

(2) Svako odjeljenje bira po jednog prestavnika u vijeće učenika škole.

(3) Sastav vijeća učenika, u najvećoj mjeri, odražava nacionalnu i spolnu strukturu učenika škole.

(4) Način i postupak osnivanja i rada vijeća učenika utvrđuje se opštim aktima škole.

Članovi VU

Predsjednik Vijeća učenika:
Laila Zildžić, IIIa

Članovi Vijeća učenika:
1. Amina Mustafić, Ia
2. Fatima Šakušić, Ia
5. Zlata Kahvedžić, Ic
6. Ajna Mustafić, Ic
7. Irma Topčagić, IIa
8. Nedim Krajinović, IIa
9. Nedžmija Žepić, IIb
10. Nadja Kovačević, IIb
11. Lamija Ahmetagić, IIc
12. Edvin Spahić, IIc
13. Adnana Mulalić, IIIa
14. Laila Zildžić, IIIa
15. Muhamed Duraković, IIIb
16. Nejra Smajić, IIIb
17. Amila Bešić, IIIc
18. Dženan Konjić, IIIc
19. Lejla Musić, IVa
20. Adis Šuša, IVa
21. Amina Hasić, IVb
22. Dženana Selmanović, IVb
23. Merima Šestan, IVc
24. Alma Begović, IVc