NPP opće gimnazije

RAZREDI PRVI DRUGI TREĆI ČETVRTI
Bosanski jezik i književnost 3 3 3 3
Engleski jezik 3 3 2 2
Njemački jezik 2 2 2 2
Latinski jezik 2
Matematika 3 3 3 3
Fizika 2 2 1 1
Hemija 2 2 1 1
Biologija 2 2 1 1
Geografija 2 2 1 1
Informatika 2 2
Historija 2 2 1 1
Demokratija i ljudska prava 2
Sociologija 2
Filozofija 2
Psihologija 1
Logika 1
Islamska vjeronauka/Historija religija 2
Muzička kultura 2
Likovna kultura 2
TiZO 2 2 2 2
Prvi+drugi izborni predmet 3+3 3+3
Treći izborni predmet 2 2

Prvi + drugi izborni predmet

prvi i drugi izborni predmet dolaze u paru
PRVI IZBORNI PREDMET DRUGI IZBORNI PREDMET
Bosanski jezik i književnost Prvi strani jezik
Matematika Fizika
Biologija Hemija
Historija Geografija
Sociologija Filozofija

Treći izborni predmet

Informatika
Njemački jezik
jedan od prvih ili drugih izbornih predmeta