//gimnazija-gracanica.com/wp-content/uploads/2021/03/OG.jpg

Opća gimnazija

Opća gimnazija je klasičan oblik gimnazije koja je u našoj školi godinama vrijedila za najpopularniji smjer. Gimnazije su obrazovne ustanove koje proširuju vaše znanje iz općeobrazovnih predmeta.

To su škole u kojojo vaši talenti jače dolaze do izražaja kroz različite aktivnosti, takmičenja, vaše komunikativne sposobnosti i sl. Ovdje se učenici aktivnije uključuju u razne projekte u saradnji sa društvenom zajednicom, pronalaze sebe i imaju priliku da odgode svoje opredjenljenje za buduće školovanje.

U prve dvije godine učenici opće gimnazija izučavaju općeobrazovnu grupu predmeta. Kroz rad u odjeljenskoj zajednici razgovaraju o općem odgoju, izgradnji karaktera i stavova prema određenim vrijednostima u društvu.

U trećem i četvrtom razredu, kada su već dovoljno prepoznali svoje sklonosti ka određenim oblastima, imaju priliku da biraju tri izborna predmeta . Izborom tih predmeta se povećava fond sati sa ciljem što boljeg savladavanja sadržaja koji će vas dočekati na visokom obrazovanju. Tako da možemo reći da ste se na neki način već usmjerili prema određenom fakultetu.

Od tri izborna predmeta, prva dva dolaze u paru i oni uvećavaju fond časova za 3 časa sedmično svaki od njih. To su sljedeće grupe:

 • Bosanski jezik + Engleski  jezik
 • Matematika + Fizika
 • Biologija + Hemija
 • Historija + Geografija
 • Filozofija + Sociologija

Treći izborni predmet nosi 2 časa sedmično. To su:

 • Informatika
 • Njemački jezik
 • Bilo koji predmet iz gornje grupe

Na kraju školovanja učenici opće gimnazije polažu eksternu maturu i to iz:

 • Test općeg znanja
 • Test iz prvog izbornog predmeta
 • Test iz drugog izbornog predmeta